PHOTO: DOMAGOJ BLAŽEVIĆ, HTZ
Medieval fortifications

The system of medieval fortifications Ključica, Kamičak, Bogočin, Nečven and Trošenj is considered to be one of the largest and most significant historical defense structures in Croatia. Available for visitors are the fortress Gradina above town of Drniš, and an exquisite view on the fort Ključica can be enjoyed from viewpoint Ključica in the village Ključ.

Along the Krka and Čikola Canyon, as well as in the Town of Drniš, there are the remains of several majestic forts and fortifications. Although some were built earlier, all are considered part of the medieval defense system, built and owned by Croatian aristocratic families Nelipić, Šubić and others. From 1322 the family Nelipić controlled Drniš, Knin and Cetina area, holding and controlling numerous properties along the left bank of the waterfalls.

GRADINA

Drniš Fort – i.e. medieval fort Gradina is located in Drniš, at an altitude of 344m above Čikola Canyon. Built on a strategically important point, it offers a majestic view on entire Drniš, Promina Mountain, Petrovo Field and Čikola Canyon. It is assumed that Gradina was owned by a Croatian aristocratic family Nelipić. During Ottoman rule, Gradina was upgraded in a defense object. Arriving to these parts in the 17th century, the Venetians ordered its destruction. But, the fortress was soon rebuilt due to constant Ottoman threat which lasted till 1715. In the 19th century the fortress was abandoned and used as a source of building material for the growing Drniš parts. Visible remains of the south side are a part of the medieval fort, whilst the central tower and the north-east defense wall derive from Ottoman time. Gradina is registered as a cultural monument.

KLJUČICA

Ključica fort is the largest, best-preserved medieval fortress in Drniš area and is a protected cultural monument. It was built by Nelipić family in the 14th century. It is located on the right bank of the Čikola Canyon, near the village Ključ on Miljevački plateau. It was built to enable the control of the Venetian trade routes from Šibenik to hinterland and Bosnia. The Nelipić family charged the crossing over bridge on Čikola, whose historical name in that period was Poljščica. For this reason, Šibenik aristocrat families organized an attack on Ključica and burned the fort. After a series of conflicts, Nelipić family in 1343 consented to tear the fort down. However, this did not happen, but Nelipići built several other, smaller forts. With time the Nelipić family influence and power decreased, and in 1450 the Venetians offered them 1000 gold coins to destroy the fort, or 200 gold coins to give control over the fort to Venetians. With the arrival of Ottomans, these conflicts lost meaning, as Ottomans took over the fort and controlled it from 1546 to 1648, after which it was abandoned.

KAMIČAK

The remains of the fort Kamičak are located on the left bank of the Krka River, along the footpath leading from Visovac Lake to Roški Waterfall. Although it is heavily devastated, with few preserved remains, according to the descriptions from the 19th century it looked like an "eagle's nest". Nelipić aristocratic family, heirs of the Svačić family, derive from this fort. Locally, the fort is also known by the name of "Utješinovića grad", as in the 15th century Utješinović family ruled Kamičak. The fort was demolished in 1522 by the Ottomans.

Sustav srednjovjekovnih utvrda utvrda Ključica, Kamičak, Bogočin, Nečven i Trošenj smatra se jednom od najvećih i najznačajnijih povijesnih obrambenih struktura u Hrvatskoj. Posjetiteljima je za obilazak dostupna utvrda Gradina iznad grada Drniša, a u izuzetnom pogledu na utvrdu Ključica moguće je uživati sa istoimenog vidikovca u selu Ključ.

Duž kanjona rijeka Krke i Čikole, pa i u samom gradu Drnišu, nalaze se ostaci više veličanstvenih tvrđava/gradina. Iako su neke i starije, sve se smatraju dijelom srednjovjekovnog sustava obrane koji su izgradile i posjedovale hrvatske velikaške obitelji Nelipić, Šubić i druge. Od 1322. godine obitelj Nelipić izborila je dominaciju na drniškom, kninskom i cetinskom prostoru, držeći tako i brojne posjede duž lijeve obale Krke.

GRADINA

Utvrda Gradina nalazi se u gradu Drnišu, na uzvisini od 344 m nadmorske visine, iznad kanjona rijeke Čikole. Izgrađena na lokaciji od strateškog značaja, nudi prekrasan vidik na grad Drniš i planinu Prominu, koji se dalje širi na Petrovo polje i vraća natrag u dubinu stjenovitog kanjona Čikole. Pretpostavlja se da je bila dijelom sustava utvrda u vlasništvu velikaške obitelji Nelipić. Tijekom vladavine Otomanskog carstva Gradina je bila nadograđena za obrambene svrhe. Dolaskom Mlečana, krajem 17. stoljeća, naređeno je njeno rušenje. Međutim, uskoro je obnovljena zbog prijetnje od provala Turaka, prisutne sve do 1715. god. U 19. stoljeću tvrđava je izgubila svaku funkciju i postala izvorom građevinskog materijala za rastući grad Drniš. Danas vidljivi ostaci na južnoj strani dio su srednjovjekovne utvrde, dok je središnja kula i sjeveroistočni obrambeni zid iz razdoblja osmanske vladavine. Gradina je registrirana kao spomenik kulture.

KLJUČICA

Tvrđava Ključica najveća je i najočuvanija srednjovjekovna utvrda na drniškom području i zaštićena je kao spomenik kulture. Izgradila ju je obitelj Nelipić u 14. st. Nalazi se na desnoj obali kanjona rijeke Čikole, u blizini sela Ključ na Miljevačkom platou. Podignuta je kako bi omogućila kontrolu mletačke trgovačke rute iz grada Šibenika prema zaleđu i Bosni. Preko rijeke Čikole, čije je povijesno ime u ovom periodu bilo Poljščica, prelazilo se mostom, što je obitelj Nelipić naplaćivala. Upravo ova naplata nije odgovarala Šibeniku, koji je u sukobu osvojio Ključicu i zapalio je.

Nakon niza nastavljenih sukoba, obitelj Nelipić dala je pristanak 1343. god. na rušenje utvrde. Planirano rušenje ipak se nije dogodilo, a Nelipići su izgradili i nekoliko novih manjih utvrda. Vremenom se moć obitelji smanjila, a Mlečani 1450. god. nude 1000 dukata za rušenje utvrde ili 200 dukata za preuzimanje kontrole nad njom. Međutim, ovi sukobi gube na značaju dolaskom Turaka koji su kontrolirali Ključicu od 1546. do 1648. god. Nakon toga utvrda je napuštena.

KAMIČAK

Ostaci utvrde Kamičak nalaze se na lijevoj obali rijeke Krke, uz pješačku stazu od Visovačkog jezera prema Roškom slapu. Iako je danas jako devastirana, sa malo sačuvanih ostataka, prema opisima iz 19. st. izgledala je poput „orlovog gnijezda“. Ujedno, ona je mjesto odakle potječu Nelipići, nasljednici obitelji Svačić. Ljudi ovu utvrdu često zovu i „Utješinovića grad“ jer je u 15. st. ova obitelj vladala Kamičkom. Utvrda Kamičak porušena je 1522. god. od Turaka.